Adatkezelési szabályzat

Első Nemzetközi Flamenco Fesztivál Magyarországon

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Általános tájékoztatás 

 • Az ARS NOVA-2003″ Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft.
  székhelye: 8174 Balatonkenese, Berek utca 35.,
  cégjegyzékszáma: 19-09-511698,
  adószáma: 21778407-1-19,
  telefonszám: +36 30 222 2222,
  e-mail-cím: flamencofesthungary@gmail.com, a továbbiakban: Adatkezelő) működteti az https://flamencofest.hu/ internetes oldalt a továbbiakban: honlap).
 • Adatkezelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével állapítja meg adatvédelmi nyilatkozatát, melyet a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között jogosult módosítani. Adatkezelő az adatkezelési nyilatkozat módosítása esetén a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatkezelési nyilatkozatot a honlapon közzéteszi.
 • Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatkezelési cél megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas személyes adatot kezel, kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében, az adatkezelés célja megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

 

2. Fogalmak [az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján]

 • Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 • Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 • Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 • Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

 

3. Adatkezelő által végzett adatkezelés célja 

 • Adatkezelő személyes és céges adatokat a honlap használata, teljesítményének mérése és kapcsolattartás céljából kezeli, valamint az ARS NOVA-2003″ Művészeti Nonprofit Közhasznú Kft. munkájához kapcsolódóan elektronikus hírlevelek, tájékoztató anyagok kiküldéséhez használja.

 

4. Az adatkezelés jogalapja, a kezelt adatok

 • Adatkezelő kizárólag olyan személyes és céges adatokat kezel, amelyeket az érintettek az adatkezeléshez való hozzájárulás alapján, a pályázati űrlap kitöltésekor önkéntesen bocsátanak rendelkezésére.
 • Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli:
  • személynév,
  • lakcím,
  • adószám,
  • telefonszám,
  • e-mail-cím,
  • cég neve,
  • székhely címe.

 

5. Az adatok védelme

 • Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra.
 • Adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt személyes adatok illetéktelen harmadik személyek tudomására, birtokába ne kerüljenek. Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz kizárólag azon munkatársai férhetnek hozzá, akik feladatának ellátásához feltétlenül szükséges. Adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy szervezi meg és hajtja végre, hogy az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alapján biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
 • Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 • Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. Személyes adatok továbbítása

 • Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat az 5.1. és 5.2. pontban rögzítetteken kívül harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve amennyiben az arra felhatalmazott hatóság részére történő kötelező adatszolgáltatás Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége.

 

7. Tájékoztatás a személyes adatok kezeléséről, a Személyes adatok helyesbítése, törlése, zárolása

 • Az érintett Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban bármikor felvilágosítást kérhet Adatkezelő által kezelt, illetve általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb harminc napon belül írásban adja meg. Adatkezelő a tájékoztatás megadását az Infotv. 9.§ (1) bekezdésében, valamint a 19.§-ban meghatározott esetekben megtagadhatja.
 • Az érintett bármikor kezdeményezheti Adatkezelő által kezelt személyes és céges adatai módosítását (aktualizálását), illetve Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban kérheti személyes és céges adatainak helyesbítését.
 • Az érintett bármikor kezdeményezheti Adatkezelő által kezelt személyes és céges adatai kezelésének megszüntetését, illetve Adatkezelő jelen szabályzat 1.1. pontjában megadott székhelyének címére vagy elektronikus levelezési címére megküldött írásbeli nyilatkozatban bármikor indokolás nélkül kérheti Adatkezelő által kezelt személyes és céges adatai – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
 • Adatkezelő a személyes és céges adatot törli abban az esetben is, ha az adatkezelés célja megszűnt.
 • Az adatkezelés megszüntetésekor Adatkezelő – a megszüntetésre került adatkezelés jogalapjának igazolása érdekében – az alábbi adatokat megőrzi: regisztráció időpontja, regisztrációhoz használt IP cím, regisztráció megszüntetésének időpontja, regisztráció megszüntetéséhez használt IP cím, illetve Adatkezelő részére megküldött, a regisztráció megszüntetésére/személyes adatok törlésére vonatkozó nyilatkozat.

 

8. Személyes adatnak nem minősülő kezelt adatok

 • Adatkezelő a honlap működésével kapcsolatban (például a honlap látogatói számának, illetve a látogatók által a honlapról letöltött oldalak követése stb.) statisztikai célra személyes azonosításra nem szolgáló adatokat rögzít a honlapon történő regisztráció hiányában is: honlap látogatójának IP címe, a látogatás kezdete időpontja, a látogatás vége időpontja.

 

9. Tiltakozási jog 

 • Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a tiltakozás jogának gyakorlását törvény egyébként lehetővé teszi.
 • Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
 • Amennyiben az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, ás az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
 • Ha az érintett az Adatkezelőnek a tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a 9.2. pont szerinti határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

10. Bírósági jogérvényesítés

 • Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt os megindítható.